Privacyverklaring

    Tjoa Design, gevestigd aan Picushof 194 5613 SE Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

    Contactgegevens:
    http://tjoa.design
    Picushof 194
    5613 SE Eindhoven


    Persoonsgegevens die wij verwerken
    Tjoa Design verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

    Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
    - Voor- en achternaam
    - Adresgegevens
    - Telefoonnummer
    - E-mailadres
    - Bankrekeningnummer


    Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
    Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via eugene@tjoadesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


    Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
    Tjoa Design verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
    - Het afhandelen van jouw betaling
    - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
    - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
    - Tjoa Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


    Geautomatiseerde besluitvorming
    Tjoa Design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tjoa Design) tussen zit.

    Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
    Tjoa Design bewaart je persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

    Persoonsgegevens op facturen: facturen worden niet vernietigd of geanonimiseerd. Ook niet na het verstrekken van de bewaartermijn zoals deze is opgesteld door de belastingdienst.

    Persoonsgegevens in digitale adresboeken: In januari van elk jaar worden digitale adresboeken handmatig doorgelopen en worden persoonsgegevens verwijderd met wie er de afgelopen 5 jaar geen enkele vorm van contact is geweest.


    Delen van persoonsgegevens met derden
    Tjoa Design deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tjoa Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Tjoa Design jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

    [voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]
    MoneyBird BV voor het sturen van facturen
    Dropbox voor het bewaren van ontvangen en verstuurde facturen
    Koenen en Co (accountants) voor het opstellen van jaarrekeningen
    FXW (hosting) voor het hosten van een mailserver

    Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
    Tjoa Design gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


    Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
    Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tjoa Design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

    Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar eugene@tjoadesign.nl.

    Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

    Tjoa Design wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


    Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
    Tjoa Design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via eugene@tjoadesign.nl